Aktører

Foto af skilte med piktogram med hvid person med hvid stok på blå baggrund

AKTØRER - HVEM GØR HVAD?

Der er mange forskellige aktører indenfor synsområdet, og det er ikke altid nemt, at finde ud af, hvem man skal henvende sig til hvornår.
I denne oversigt vil vi prøve at beskrive nogle af aktørerne, hvem de henvender sig til, og hvad de beskæftiger sig med.

KOMMUNERNE BESTEMMER

Det er kommunerne, der har det fulde myndigheds- og finansieringsansvar i forhold til indsatsen over for den enkelte blinde eller svagsynede borger.
Det er kommunen, der bevilger støtte, hjælpemidler, uddannelser og kurser og det er kommunen, der bestemmer niveauet for støtte til den enkelte.
(Dette gælder dog ikke ved SU-berettigede uddannelser, hvor det er uddannelsesstedet, der søger og anbefaler og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, der bevilger støtte til hjælpemidler, studiematerialer mv.).

SYNSKONSULENTEN

I kommunerne har synskonsulenterne den direkte kontakt med borgeren og yder konkret rådgivning og vejledning. Synskonsulenterne kan være regionalt eller kommunalt forankrede.

SYNSCENTRALER OG KOMMUNIKATIONSCENTRE

Kommunikationscentre og synscentrale er regionale og kommunale institutioner, der beskæftiger sig med kommunikationshandicap, herunder synshandicap.
Der er meget individuelt, hvad de forskellige kommunikationscentre har specialiseret sig i, men her kan borgere få vejledning, rådgivning og specialundervisning i forbindelse med synshandicap. I nogle kommuner varetages opgaverne af centre for specialundervisning.

KENNEDY CENTRETS ØJENKLINIK

Tidligere Statens Øjenklinik.
Kennedy Centret er nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetiske sygdomme, bl.a. arvelige øjensygdomme, der kan medføre synshandicap. Kennedy Centret har hovedsæde i Glostrup hvor øjenklinikken er placeret, men der er også en afdeling på IBOS i Hellerup.
Øjenklinikken på Kennedy Centret yder landsdækkende optisk rehabilitering af mennesker med svære synshandicap. Øjenklinikken fører en landsdækkende lovpligtig registrering af synshandicap hos børn (Synsregistret).

NOTA

(Tidligere Danmarks Blindebibliotek).
Nota er det landsdækkende hovedbibliotek for blinde, svagsynede, ordblinde og andre, der på grund af en funktionsnedsættelse er ude af stand til at læse trykt tekst.
Nota udvikler, producerer og distribuerer materialer i alternative og tilgængelige formater. Endvidere tilbyder Nota gratis Erhvervsservice til lånere i arbejde eller på dagpenge. Som erhvervslåner kan man få fremstillet fagligt stof på lydbånd, punktskrift eller diskette.

DANSK BLINDESAMFUND

Dansk Blindesamfund (DBS) er en uafhængig privat forening, opbygget og ledet af mennesker, der er blinde eller stærkt svagsynede. Foreningens formål er at varetage blinde og stærkt svagsynedes interesser for herigennem at sikre ligestilling med andre borgere i samfundet samt mulighed for selvbestemmelse over eget liv og egen tilværelse.
Udover at varetage interesserne for blinde og svagsynede driver Dansk Blindesamfund også Fuglsangcenteret, som er et kursus- og feriecenter for voksne blinde og svagsynede.

IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede

IBOS er et specialiseret landsdækkende tilbud for unge og voksne med nedsat syn. IBOS tilbyder rådgivning, udredning, individuelt tilrettelagte rehabiliteringsforløb, bo-træning, bo-ophold, beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud, undervisning og forskellig uddannelser for borgere med synsnedsættelse eller blindhed. På IBOS kan alle interesserede også besøge og få rådgivning om hjælpemidler i hjælpemiddeludstillingen. Derudover tilbyder IBOS kurser, undervisning og rådgivning for synsprofessionelle.

Fra den 1. juli 2014 er IBOS specialrådgivning en del af et netværk under den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, VISO i Socialstyrelsen. Den nye organisering af rådgivningen på den mest specialiserede del af specialundervisningsområdet har til formål at sikre, at borgere og fagfolk har adgang til specialrådgivning – uanset hvor i landet de befinder sig.

Er du borger, som er i berøring med IBOS, skal du fortsat kontakte os direkte. Er du fagperson skal også du fortsat kontakte os direkte. Det er altså ikke nødvendigt at henvende sig til VISO, før du kontakter os.

SYNSCENTER REFSNÆS

Synscenter Refsnæs ved Kalundborg Fjord er et landsdækkende tilbud til børn og unge (0-17 år), der er blinde eller svagynede. Refsnæs er opdelt i 4 områder: Skolen, bo, fritid og rådgivning. Refsnæs har en folkeskole fra 0-10 klasse til blinde og svagsynede børn. For at kunne starte på Refsnæs skal man være registreret i Synsregistret.

 

BREDEGAARD

Blindecenter Bredegaard i Fredensborg er et bo- og beskæftigelsestilbud til blinde og svagsynede med et udviklingshandicap.

 

 

BLINDES ARBEJDE

Blindes Arbejde er en erhvervsdrivende fond - stiftet i 1929. Det er en landsdækkende produktionsvirksomhed ledet af adm. direktør Kristin Espedal.

Blindes arbejdes hovedformål er at beskæftige blinde og svagsynede personer indenfor fremstilling af håndgjorte børster og koste, vævning, håndfletning af kurve og stolesæder samt butiksarbejde. Blindes arbejde beskæftiger ca. 80 medarbejdere.

 

 

DLS

Det Landsdækkende Synsråd (DLS) består af repræsentanter fra:
IBOS, Synscenter Refsnæs, DBS, VIHS, Landsforeningen af forældre til blinde og svagsynede og Kennedy Centret, Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Fyn, Kommunikationscentret Region Hovedstaden og Center for Kommunikation og Hjælpemidler, Herning. Det er IBOS, der har formandskabet.

Det Landsdækkende Synsråds formål er:
• At være et landsdækkende forum, hvor den faglige udvikling på synsområdet kan diskuteres under ét.
• At være et landsdækkende forum, hvor finansieringen af landsdækkende tilbud kan drøftes.
• At identificere problemstillinger på synsområdet samt drøfte og medvirke til at initiere mulige løsningsforslag.
• At fungere som et rådgivende organ i forbindelse med regionerne og kommunernes samlede opgavevaretagelse på synsområdet.

 

 

DTHS

DTHS er en landsdækkende sammenslutning for ledere af offentlige institutioner, der varetager rehabiliterings- og specialpædagogiske opgaver primært for borgere med funktionsnedsættelser på det kommunikative område. DTHS behandler fælles anliggender med det formål at fastholde, styrke og videreudvikle fagligheden på området.

DTHS søger at opfylde sammenslutningens mål:
• Ved at facilitere et landsdækkende samarbejde blandt fagfolk i fire faglige søjler på syns- høre-, tale- og mobilitetsområdet.
• Gennem udarbejdelse af fælles standarder.
• Ved at være faglig sparringspartner for ministerier, regioner, kommuner og brugerorganisationer.
• Ved at udarbejde og debattere perspektiver og visioner på området.

Medlemmerne af DTHS er offentlige institutioner, som primært løser opgaver på tale-høre-synsområdet samt kommunikations- og mobilitetsområdet efter undervisnings- og servicelovgivningerne.

 

 

Landsforeningen for forældre til blinde og svagsynede

Foreningens formål er at arbejde for tilvejebringelse af de bedst mulige undervisningsmæssige, sociale og medicinske forhold for blinde og svagsynede børn og unge. Forældreforeningen ønsker gennem en stærk forældreforening at varetage deres børn og unges interesser i samfundet. Foreningen har fokus på de politiske tiltag, der har indflydelse på deres medlemmers hverdag og muligheder. Arbejdet udført at foreningen foregår i et bredt samarbejder med andre interesseorganisationer.
Foreningens afholder 2 kurser om året, et familiekursus i foråret, hvor søskende har mulighed for at deltage, og et forældrekursus i efteråret.