Vidste du, at IBOS laver mange forskellige projekter?

16/09/2020

IBOS er i gang med tolv forskellige projekter og yderligere to er i støbeskeen. Her er en oversigt, hvor du kan læse mere om projekterne.

PERIMETER

Anskaffelse af og oplæring i anvendelsen af Perimeter med henblik på at IBOS selv kan analysere borgerens fulde synsfelt, hvilket ikke er vanligt. Formålet er tidlig identificering af synsfeltsudfald og dokumentation af undersøgelser og erfaringer med igangsættelse af en mere præcis rehabiliteringsindsats samt bedre dialog med øjenlæger og optikerbranchen. Formålet er også at nedbringe borgerens lange ventetid på analyse af synsfelt, som pt. er på ca. et år, og fremskynde den deraf forsinkede rehabiliteringsindsats. 

 • Projektperiode: 2020-2021
 • Projektleder: IBOS, Rådgivningen. Kontakt: Karsten Haarh 
 • Fonde: Synoptik Fonden har doneret 99.575 kr.

Norwegian Vision In Stroke- NorVIS

Internationalt projekt og netværk om tværfaglig synsrehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade og synsnedsættelse. Formålet er at implementere forskning I struktureret synsudredning, pleje, og rehabilitering og dermed forbedre kvaliteten i behandlingen af personer med stroke på tværs af alle segmenter I Norge. IBOS deltager I arbejdsgruppe. 

 • Projektperiode: 2020-2023
 • Projektleder: Universitetet i Sør-øst Norge. IBOS kontakt: Nanna Frørup Mikkelsen/Lea Sarfelt
 • Fonde: Norwegian Research Council har bevilget 5 mio.kr. IBOS ca. 42.533 kr.


Trainers for Visually Impaired Students Introducing 3D Printing -T4VIS-in3D
Projektet handler om implementering af ny teknologi i uddannelsen af personer med alvorligt synshandicap. Der bliver udarbejdet og testet curricula til kurser i 3D print for undervisere og til borgere med synshandicap med henblik på produktion af taktile hjælpemidler og for at øge muligheden for at komme i job.

 • Projektperiode: 2020 – 2023.
 • Projektleder: Berufsförderungswerk Düren, Tyskland. IBOS er partner. Kontakt: Kenneth Hartmann. Øvrige partnere er fra Italien, Østrig, Bulgarien og Spanien.
 • Fonde: EU - Erasmus+: IBOS ca. 400.000 kr.

Podcast-projekt: Vold mod mennesker med handicap

Podcast-projekt, hvor IBOS skal producere fem podcasts med borgere, der fortæller om deres oplevelser med forskellige former for vold og eksperter, der deler deres viden og giver handleanvisninger.

 • Projektperiode: 2020 – 2021.
 • Projektleder: IBOS, Julie Giese
 • Fonde: Offerfonden: 204.139 kr.

Ban vejen mod job

På basis af IBOS´ resultater med projekt Pre-Employment Programme, P.E.P, målrettet jobsøgende voksne med et synshandicap, ønsker Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH) med IBOS som partner at teste om programmet kan tilpasses og udbredes til 120 unge med andre funktionsnedsættelser end syn.

 • Projektperiode: 2020 – 2024.
 • Projektleder: SUHM, med Ålborg Uni, VIVE, CABI, Social Digital, fire kommuner og IBOS som partnere. Kontakt: Lise Plagborg.
 • Fonde: VELUX Fonden: 8,7 mio. kr. heraf IBOS: 1.009.450 kr.

BlindTech - Blind People’s Creative Use of AI Technology (BlindTech)

Forskningsprojektet undersøger, hvordan mennesker med blindhed anvender kunstig intelligens, fx AI apps, der kan se for og tale med de blinde via smartphones, smartglasses og digitale hjemmeassistenter (fx Google Home). Formålet er at udvikle en humanistisk teori om kreativ anvendelse af AI og at udvikle en praktisk model for AI-baseret social inklusion, som kan styrke mennesker med blindheds selvstændige og uafhængige liv. Sigtet er også at udvikle lærings- og undervisningsmateriale.

 • Projektperiode: 2020 – 2023.
 • Projektleder: Associate Professor Brian Due, Kbh. Universitet, Institut for Nordiske Studier og Sprogvid. Partner: IBOS. Kontakt: Lea Sarfelt
 • Fonde: VELUX Fonden: 5.092.294 kr. Heraf IBOS. 1.406.200 kr. IBOS-medfinansiering: 290.000 kr.: + 6 mdrs. ansættelse af medarbejdere.

Synsstøtte – øjenstyrede digitale briller

Dette forskningsprojekt vil udvikle og teste tjenester i digitale briller til personer med behov for synsstøtte. IBOS bidrager med kontakt til borgere og synsfaglig viden, som vi håber at udbygge gennem samarbejdet. Der arbejdes pt. på en videnskabelig artikel.

 • Projektperiode: 2020– 2021.
 • Projektleder: Danmarks Tekniske Universitet v. Professor John Paulin Hansen, DTU Management og Head of Human Factors Group og Associate Professor Per Bækgaard, DTU Compute og Digital Media Engineering. Kontakt: Pernille Duelund Højstrup
 • Fonde: Synoptikfonden, forskning og uddannelse: 3.661.273 kr. Partner IBOS: 112.218 kr. og medfinansiering via VISO.

Rehabilitering af synsfunktion efter hjerneskade - effekt af Neuro Vision Technology (NVT)

Forskningsprojekt. IBOS udfører kliniske tests med interventionsgruppe (min. 56 pers. 18 år+) og kontrolgruppe før og efter, samt rehabiliterende indsats med den dynamiske NVT-metode. Målrettet personer med synsfeltsudfald som følge af hjerneskade (apopleksi mv.) og nedsat livskvalitet som følge af mobilitets-, aktivitets- (ADL) og læseudfordringer.

 • Projektperiode: 2017-2020. Forlænget til 2022 pga. rekruttering til kontrolgruppe.
 • Projektleder: Herlev Universitetshospital v. Associate professorer, overlæge Karsten Overgaard, Herlev universitetshospital og neuropsykolog Rune Skovgaard Rasmussen, Copenhagen Experimental Stroke Unit, BRIC – Biotech Research and Innovation Center, KU. Partner: IBOS. Kontakt: Nanna Frørup Mikkelsen. Samarbejde med Kennedy Center og hospitaler i Storkøbenhavn m.fl. om rekruttering.
 • Fonde: Søren og Helene Hempels Legat, pilotstudie NVT: 70.000 kr., Else & Aage Grønbeck-Olsens legat: 25.000 kr., Ove W. Buhl Olesens legat: 50.000 kr., Johannes Fog Fond: 40.000 kr., Marie og Børge Kroghs Fond - Bevilling: 110.000 kr., A. Muusfeldts Fond - Bevilling: 100.000 kr., Fondation Juchum: 511.400 kr., JASCHA-fonden, sag 6184 effekt af NVT: 300.000 kr., Sygekassernes Helsefond, Bevilling 17-A-0049: 300.000 kr., Øjenfonden: 239.800 kr. Heraf IBOS 2018-2021: 503.000 kr.

COVID-19 har medført forsinket rekruttering. Der fundraises fortsat efter yderligere 550.200 kr.

Pre-Employment Programme, P.E.P

Landsdækkende projekt med oversættelse, test og versionering til danske forhold af det delvist validerede og amerikanske program Pre-Employment Programme, bestående af 15 dagsmoduler.

Indhold og materialer er udviklet til arbejdsparate ledige voksne, der er blinde eller stærkt svagsynede. Screening, monitorering og dokumentation af deltagernes kompensatoriske forudsætninger og udvikling af Generel Self Efficacy, tilfredshed samt jobresultat op til 1 år efter deltagelse.

 • Projektperiode: 2017 - 2020. Forlænget til 2021 pga. Covid-19.
 • Projektleder: IBOS, Lise Plagborg. Partner: Den sociale virksomhed All Ears A/S. Samarbejde om videnstransfer med P.E.P’s udvikler Ph.d. Karen Wolffe, Tx, USA, Kommunikationscenter CSH Århus, Jobcentre og Socialstyrelsens Vidensplatform m.fl.
 • Fonde: STAR, Handicappulje: 3.279.879 kr.

Synsrehabiliterende potentiale af elektroniske briller hos personer med Stargardts sygdom - pilotprojekt

10 borgere med diagnosen Stargardt vælger to af fire synsforstærkende elektroniske briller: eSight3, IrisVision, Acesight og Jordy2 med henblik på afprøvning i hjemmemiljø og erfaringsopsamling. Pt. 6 gennemførte forløb.

 • Projektperiode: 2019 – 2020.
 • Projektleder: Øjenklinikken Kennedy Centret, Rigshospitalet–Glostrup (ØKC-RH) v. ledende optometrist Joaquim Torner Jordana. Partner: IBOS. Kontakt: Pernille Duelund Højstrup
 • Fonde: Øjenfonden: 297.110 kr. Heraf IBOS: 85.875 kr. Medfinansiering via VISO.

Vind i håret – tre cykelprojekter

Indkøb af to parcykler og involvering af frivillige og medarbejdere, der modtager introduktion og ledsagekursus. Der køres i godt vejr 6-8 ture ugentligt med borgere/beboere, der pga. nedsat funktionsevne ellers ikke kan opleve at få vind i håret på en cykel. Tilhørende tilfredshedsundersøgelse.

 • Projektperiode: 2019 – 2021.
 • Projektleder: IBOS, Anna Öberg
 • Fonde: Nordea Fonden: 25.000 kr., Louis Hansen Fonden: 25.000 kr. og Tryg Fonden 118.372 kr. (alle 2019).

EchoProVip

Transfer af viden og udbredelse af ekkolokalisering som orienteringsmetode i O&M undervisningen for blinde og svagsynede i Polen, Litauen og Danmark med IBOS og Kommunikationscenter Region H. som undervisere og videnspartnere. Udvikling og oversættelse af curriculum og kompendium for O&M studerende og undervisere samt anbefalinger til implementering i uddannelser i Polen, Litauen og Danmark.

 • Projektperiode: 2017-2020 (afsluttet).
 • Projektleder: FIRR.org. Polen. Partnere: Skole fra Litauen, Kommunikationscenter Region H. og IBOS. Kontakt: Dorthe Marie Degn. Samarbejde med Warszawa Universitet, der uddanner O&M instruktører i Polen og Krakow Blinde Union.
 • Fonde: EU Erasmus+, Strategisk partnerskab: 188.405 euro. Heraf IBOS: 328.408 kr. Heraf 2020: 56.000 kr.

IBOS har søgt om midler til at igangsætte flere projekter:

Flere frivillige fællesskaber

Projektet vil udfolde en samlet strategisk indsats, der skal inddrage flere frivillige, skabe flere sociale aktiviteter for målgruppen, udbygge netværk med lokal- og civilsamfund og fremme peer-aktiviteter og brugerfrivillighed.

 • Projektperiode: 2021-2023
 • Projektleder: IBOS. Kontakt: Benedikte Luggin/Stefan Pedersen
 • Fonde: TrygFonden (01.09.20) er ansøgt om 1.257.168 kr.

 

Accelerating the commercialisation of SightPlus; a home-based eye diagnostic & LVA (SPD)

Test af effekt ved brug af GiveVisions Sight+ AI-brille udviklet til personer med Macular Degeneration. Testene foregår i Frankrig og Danmark. IBOS udfører borger-engagering, instruktion i brug af brille, IKT-support i forsøgsperioden med brug i hjemmet og afsluttende kvalitativt interview om effekt på borgerens aktiviteter og livskvalitet.

 • Projektperiode: 2021 - 2023.
 • Projektleder: GiveVision+ (Producent UK og Letland). Privat-offentligt partnerskab med Frankrig (databearbejdning) og Danmark (Roskilde Hospital, Københavns Universitet og IBOS). Kontakt: Dorthe Marie Degn
 • Fonde: EU - EIT Health BP: For alle partnere ansøgt om 1,065,791.00 euro.

Nyhedsbreve

Vil du have IBOS' nyhedsbrev tilsendt som mail?

Så klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet