Ungdomsmiljø

To unge drenge der hygger på IBOS

Da unge med synshandicap udgør en meget lille samfundsgruppe, har mange af dem i deres tidligere skoleforløb ikke haft nogen ligestillede at spejle sig i. De har derfor været henvist til at klare sig på seendes præmisser, uden at forholde sig til synshandicappet. Det er vores erfaring, at det i puberteten bliver svært for disse unge at honorere de ændrede og forhøjede krav der stilles mht. selvstændighed, uddannelse og socialt samvær. De føler sig anderledes og har ikke de samme redskaber til at forstå og indgå i sociale sammenhænge. Mange unge udvikler derfor meget lavt selvværd, isolerer sig og føler sig ensomme.

En dobbelt udviklingsopgave

Unge med synshandicap i puberteten står overfor en dobbelt udviklingsopgave i deres identitetsudvikling. De skal både udvikle en opfattelse af sig selv, som de personer de er mht. udseende, adfærd, styrker, svagheder, interesser og mål, og de skal samtidig udvikle en opfattelse af sig selv som ung med et synshandicap. Det er vores erfaring, at hvis ikke synshandicappet bliver integreret som en del af den personlige identitet, hvor den unge accepterer egne styrker og svagheder, så får den unge vanskeligheder med både personlig, faglig og social udvikling. På IBOS har vi et ungdomsmiljø, idet vi har flere kurser rettet mod unge. Udover STU-IBOS har vi et Ungekursus for unge i alderen 18-25 år, ligesom der i IBOS’ Aktivitetstilbud (§104) også er en større gruppe af unge.

Samvær med ligestillede

I dette miljø kan unge med synshandicap være sammen med ligestillede. De kan få støtte til at udvikle deres socioemotionelle kompetencer, udvikle en mere realistisk identitets- og selvopfattelse i samvær og i med- og modspil med andre unge med synshandicap, og de får rum til erkendelse og bearbejdning af ensomhedsfølelsen. Alt sammen forudsætninger for, at den unge kan opnå selvværd og udvikle handlekompetence, så man kan opleve sig selv som aktiv, anerkendt og meningsfuld deltager i sociale sammenhænge.

IBOS’ ungemiljø skaber mulighed for at de unge med støtte kan danne venskaber og netværk med ligestillede, at få en kæreste, at deltage i fester og at dyrke fælles interesser og særinteresser. De unge kan her afprøve ting, som er helt naturlige i den seendes verden, men som de grundet deres synshandicap ikke har turdet eller kunnet.
Det er vores vurdering, at et ungdomsmiljø sammen med ligestillede er en forudsætning for at afprøve og få erfaringer med at indgå i sociale sammenhænge. Erfaringer som de unge efterfølgende kan tage med sig, når de færdes i den seende verden.

Kontakt

Ditte Lise Juul Pedersen

Ditte Lise Juul Pedersen

Teamleder
Tlf.: 39 45 25 89

Kontakt

Inger Rydal

Inger Rydal

Lærer
Tlf.: 39 45 25 97