Synskompenserende metoder og teknikker

En taktil trekant bliver tegnet

På STU-IBOS bliver den unge en del af et socialt fællesskab sammen med andre unge med synshandicap, hvor indlæringen af synskompenserende teknikker indgår som en naturlig del af undervisningen.

ADL (Almindelig Daglig Levevis) og Botræning

Formålet er at lære eleven at klare aktiviteter i dagligdagen så selvstændigt som muligt. Undervisningen tager afsæt i synspædagogiske og specialpædagogiske metoder og teknikker. Fx særlige skære- og stegeteknikker, rengøringsteknikker, og metoder vedr. håndtering af varme genstande. Der lægges vægt på at arbejde med struktur og procedurer i forhold til at danne overblik, herunder være i stand til at følge en opskrift og kunne finde de rigtige redskaber og ingredienser i et køkken. Sensorisk Profil indgår som et redskab til at beskrive sammenhængen mellem evne til at bearbejde sensoriske informationer og adfærd i forbindelse med udførelsen af daglige aktiviteter. Testen kan afklare, om personen har brug for at der bliver fjernet stimuli eller tilført stimuli. Som metode til at afprøve indlærte ADL-færdigheder kan den unge komme i et længerevarende forløb i IBOS’ træningslejlighed, hvor der kan være fokus på at bo alene, økonomiforståelse, budgetlægning, madlavning, rengøring og sociale aktiviteter

Orientering og Mobility (at færdes selvstændigt)

For at kunne færdes så selvstændigt som muligt, lærer eleverne i undervisningen en række mobility-metoder til at færdes inde og ude på en sikker og tryg måde, med eller uden ledsager. Udover et synshandicap har eleverne andre funktionsnedsættelser, fx hørenedsættelse, spasticitet, eller kognitive funktionsnedsættelser, hvilket giver yderligere vanskeligheder i forhold til at orientere sig og at færdes. Undervisningen tilrettelægges individuelt som eneundervisning med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og behov. Metoderne kan være træning og udnyttelse af øvrige sanser, så man bliver bedre til at orientere sig, bl.a. ved hjælp af kendemærker, ledelinjer og lyd og derved opnår kendskab til områder eller ruter, fx turen til busstoppestedet, stationen eller det nærmeste supermarked. Som en ny metode benytter vi også “gruppemobility”. Her undervises to elever sammen af en uddannet mobilityinstruktør, så eleverne kan spejle sig i hinanden og give hinanden praktisk og psykologisk støtte

IKT (Informations- og Kommunikationsteknologi)

IKT-undervisningen foregår som holdundervisning, hvor der foruden instruktion og træning skabes rum for at de unge kan vidensdele og udveksle erfaringer. Unge med synshandicap benytter meget forskellige IT-muligheder og -hjælpemidler afhængig af deres syn og IT-færdigheder generelt. IKT-undervisningen er derfor som udgangspunkt individuelt tilrettelagt, men det er vores erfaring, at de unge profiterer af at have undervisning i IKT sammen med andre. Der er ofte mange mentale barrierer, der skal overvindes, når man bliver introduceret til nye værktøjer – hvad enten det er på iPhone, iPad eller PC. Derfor er andre unge med synshandicap, der selv har været igennem udfordringen med at tage livtag med digitale værktøjer, de allerbedste rollemodeller i forhold til at tage nye muligheder til sig.

Kontakt

Ditte Lise Juul Pedersen

Ditte Lise Juul Pedersen

Teamleder
Tlf.: 39 45 25 89

Kontakt

Inger Rydal

Inger Rydal

Lærer
Tlf.: 39 45 25 97