Pædagogiske og didaktiske metoder

Foto af undervisning på IBOS STU

Cooperative og collaborative learning

Elevernes tidligere undervisning i grundskolen er ofte foregået individuelt med en støttelærer og ikke i samspil med andre børn pga. deres synshandicap og øvrige funktionsnedsættelser. Derfor har mange af de unge som udgangspunkt svært ved at have en mere aktiv rolle i undervisningen. De er ofte uden erfaring i at videreformidle et stofområde og uden træning i at arbejde sammen med andre og i at tænke tværfagligt. Vi bruger derfor samarbejdsformer, der øger de unges læring, idet den faglige side styrkes via elevernes aktive samarbejde. Robusthed: Den sociale kontekst er svær at forstå og navigere i for mange unge med synshandicap. For at styrke deres evne til at håndtere udfordringer og indgå i sociale relationer arbejder vi med det mentaliseringsbaserede program.

Robusthed.

Robusthedsprogrammet har fokus på udvikling af evne til at reflektere over egne og andres følelser samt en forståelse af tankemæssige processer. Robusthed kan hjælpe den unge til at håndtere vanskelige tanker og følelser, træffe gode beslutninger, sætte realistiske mål, forebygge stress og konflikter og i det hele taget klare udfordringer i hverdagen. Social Tænkning Mange unge med synshandicap og med kognitive udfordringer har oplevet at blive afvist eller udelukket fra skolens og fritidslivets fællesskaber. For at imødegå dette anvender vi Social Tænkning (M.G. Winner). Der arbejdes med at identificere social information, så de unge kan justere forestillinger og adfærd i forhold til omgivelsernes forventninger og på den måde lære at navigere og tænke socialt.

Auditive tilgange – musik, lyd, teater.

Det er naturligt i STU-IBOS’ undervisning at anvende metoder, der tager afsæt i auditive aktiviteter som musik, lydproduktion og teater. At lytte til og spille musik, og at lytte til podcasts og radiodramatik optager mange unge med synshandicap, fordi det er umiddelbart tilgængeligt, selvom man har et synshandicap. For elever, der har andre funktionsnedsættelser end synshandicap er det desuden interesseområder, som ikke nødvendigvis kræver at man er god til at læse og skrive, for at man får adgang og kan være med i fællesskaber omkring musik og lyd.

Teater

Det årlige teaterprojekt er en metode til at få en lang række både praktiske og mentale færdigheder og teknikker i spil, som eleverne har arbejdet med i den daglige undervisning. De unge er med i alle delprocesser og samarbejder henimod den færdige forestilling. De seneste år har vi som noget nyt brugt teaterformen ‘Teater i mørke’, hvor andre former for sansning end synet vægtes (auditive, taktile og bevægelsesmæssige sanser), både i processen og i den endelige forestilling.

Teaterprojektet er et middel til at arbejde med verbal og kropslig kommunikation, som er vigtige redskaber i identitetsdannelsen for unge med synshandicap og med kognitive vanskeligheder. Mennesker med synshandicap og med ASF har ofte kommunikative udfordringer. De har bl.a. svært ved at anvende og tolke fx mimik, gestik og kropssprog, hvilket kan være en barriere for at skabe relationer og indgå i fællesskaber. Teaterarbejdet er også et forum for at beskæftige sig med identitet og handicapforståelse, hvor vi i små fællesskaber arbejder intensivt sammen med en afgrænset opgave og får rum til trygge samtaler og refleksion.

Teaterarbejdet er en metode til at udvikle og træne handlestrategier. Med dramaøvelserne er det trygt at afprøve strategier i virkelighedsnære situationer inden for teatrets kontekst, og der kan genereres mange forskellige løsninger, som efterfølgende kan bruges i situationer uden for teaterverdenen.

Bevægelsesfag

Undervisningen i bevægelse er en metode til at opnå psykisk og fysisk sundhed samt selvværd og selvtillid. Det er en udfordring at være fysisk aktiv, når man har et synshandicap og mange unge med synshandicap har haft det svært i idrætsundervisningen, da de ikke kan deltage på samme præmisser som de seende. For at afdække elevernes forudsætninger og muligheder benyttes sansemotoriske screeninger, sensoriskprofil, holdningsanalyse og konditionstest m.m. I undervisningen indgår kropsbevidsthed, træning af balance og sanser, herunder finmotorisk træning, træning af gangmønster og kropsholdning. Vi har fokus på bevægelse i mange former og tilbyder aktiviteter som svømning, gymnastik, fitness friluftsliv, sansetræning, cykling på tandem eller side by side cykel, afspænding, boldspil og klatring mm. Fælles for aktiviteterne er at de foregår i samvær med ligestillede og at eleverne får en oplevelse at kunne deltage på lige fod med deres kammerater.

Kontakt

Ditte Lise Juul Pedersen

Ditte Lise Juul Pedersen

Teamleder
Tlf.: 39 45 25 89

Kontakt

Inger Rydal

Inger Rydal

Lærer
Tlf.: 39 45 25 97