ICF på IBOS

ICF

ICF står for International Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand og er et af WHO's klassifikationssystemer. På engelsk står ICF for International Classification of Functioning, Disability and Health.

ICF-klassifikationen kan anvendes som en struktur for udredning af borgerens funktionsevne. ICF gør det muligt at beskrive et menneskes funktionsevne på en neutral og objektiv måde, hvor der er fokus på både ressourcer og begrænsninger. 

Dermed får borgeren og de fagprofessionelle på sundheds-, omsorgs- og socialområdet et fælles sprog og et logisk struktureret system, der gør det nemmere at dokumentere, kommunikere, koordinere og prioritere indsatser over tid og på tværs af fag og sektorer.

Borgerens funktionsevne udgøres af samspillet mellem komponenterne kroppens funktioner, aktivitet og deltagelse, der hele tiden er afhængige af henholdsvis begrænsende eller fremmende omgivelsesfaktorer og personlige faktorer

Anvendelse af ICF PÅ IBOS

IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede gennemførte fra april 2009 - november 2012 ICF-projektet som primært bestod i at implemente ICF, som dokumentationsredskab i alle borgeres rehabiliteringsforløb på IBOS.

ICF-projektet på IBOS var et større organisatorisk innovationsprojekt, hvilket vil sige, at arbejdet med ICF udover at ændre på organisering, arbejdsgange og arbejdsprocesser også undervejs rørte ved centrale kerneværdier i hele organisationen.

Projektet løb over en periode på 3½ år fordelt på fire projektdele.

De første tre projektdele blev afviklet over samme skitse, hvor tre medarbejderteams ad gangen gennemgik følgende aktiviteter:

 • Undervisning i ICF-teorirammen
 • Praktiske træningsforløb på 4-5 måneder, hvor medarbejderne lærte at bruge ICF
 • Udvikling af ICF-baserede skabeloner. Skabelonerne bruges til at udforme ansøgninger samt statusbeskrivelser i forhold til borgere, der indgår i et rehabiliteringsforløb på IBOS
 • Implementering af de ICF-baserede skabeloner i de enkelte teams

Den fjerde og sidste projektdel omhandlede primært følgende aktiviteter:

 • Løbende opfølgning og evaluering på driften af ICF i de enkelte teams
 • Formidling om ICF-projektet hos eksterne samarbejdspartnere.

Projektet blev afsluttet den 2. november 2012.

 

Der er i forbindelse med implementering af ICF på IBOS blevet sat fokus på mange andre forhold i organisationen, hvilket har resulteret i meget andet, deriblandt:

 • Der er sket en stor kulturændring i form af ændring af "mindset" og af roller hos medarbejderne
 • Arbejdsgange, arbejdsprocesser og arbejdspapirer er i høj grad blevet ensrettet på tværs af teams og afdelinger
 • Rehabilitering er fremherskende for medarbejdernes tænkning i forhold til indsats og udvikling af samarbejde med borgerne
 • Alle borgere på IBOS får lavet mindst én ICF-baseret funktionsevnevurdering
 • På baggrund af den ICF-baserede funktionsevnevurdering, udarbejdes tværfaglige rehabiliteringsplaner for borgere på de længere forløb.
 • Der arbejdes i høj grad tværfagligt omkring borgeren på tværs af teams og afdelinger
 • Den tværfaglige dialog om borgerne er blevet nemmere på grund af den fælles terminologi og forståelse
 • Samarbejdet i det enkelte team og afdeling er blevet styrket
 • Etablering og definition af en koordinatorfunktion
 • Fokus på målsætning og handleplan og at dette udarbejdes i samarbejde med borgeren

Kontakt

Lea Johanne Sarfelt

Lea Johanne Sarfelt

Udviklingsmedarbejder
Tlf.: 39 45 23 14

Læs mere

Læs artikel om ICF-arbejdet på IBOS

Læs booklet om ICF-erfaringerne fra IBOS - "En forandring medfører oftest mange andre”

Download ICF-booklet i pdf

Download ICF-booklet i Word

Logo af Københavns Kommune