IBOS' strategi 2012 - 2016

Foto af et bord fyldt med arbejdspapirer

I forhold til at opfylde målsætningerne: førende i anvendelse og dokumentation, anerkendt for tværsektoriel samarbejde og nationalt såvel som internationalt anerkendt for fagudvikling på synsrehabiliteringsområdet, er der udpeget 5 nøgleområder, der er vitale for opfyldelsen af Vision 2016:

1. Omverdenens behov og krav
2. Informationsvirksomhed og profilering
3. Faglig Innovation og vidensudvikling
4. Informations- og kommunikationsteknologi
5. Internationalt samarbejde
6. Sikker drift og en attraktiv arbejdsplads

1.     Omverdenens behov og krav

I forhold til omverdenens krav, behov og forventninger er følgende umiddelbare indsatsområder identificeret: Effektmåling, fleksibelt tværsektorielt samarbejde og dialog med interessenterne.

IBOS' interessenter, er både massiv og spinkel på samme tid. Massiv fordi der er så mange grupper, der har en legitim interesse i IBOS' arbejde og prioriteringer: Brugere, forældre, Københavns Kommune, de 97 øvrige kommuner og Jobcentre og 48 UU-centre, KL, Dansk Blindesamfund inkl. interessegruppen for Erhverv og DBSU, erhvervsvirksomheder der har eller overvejer at have et menneske med synsnedsættelse ansat, VISO, Danske Regioner m.v.

Der iværksættes derfor initiativer og sættes specifikke mål for samarbejdet med følgende 4 nøgleaktører:

  • KL
  • Borgeren med synsnedsættelse -  og herunder interesseorganisationerne Dansk Blindesamfund og Foreningen af forældre til blinde og svagsynede
  • De enkelte kommuner og jobcentre
  • Danske Tale-, Høre, Synsinstitutioner (DTHS)

I strategien indgår 3 temaer som er helt eller delvist centrale for alle 4 interessenter, og som er centrale for fremtidens udfordringer:

  1. Borgeren i centrum for egen rehabilitering.
  2. Dokumentation
  3. Specialisering

2.     Informationsvirksomhed og profilering

Profileringen af IBOS' virksomhed skal afspejle de strategier og mål, som er identificeret i forhold til målgrupper og aktiviteter. Profileringsstrategien omfatter derfor primært kommunikationsaktiviteter. IBOS' kommunikationsaktiviteter skal afspejle såvel organisationens solidt funderede faglighed, som evnen til at tænke nyskabende.

Det er fundet hensigtsmæssigt at bevare et hovedfokus først og fremmest på den primære interessent - borgeren med synsnedsættelse - af flere årsager. Først og fremmest fordi IBOS via borgeren har den mest direkte indgang ikke bare til den enkelte borgers behov. Men i lige så høj grad fordi, at dette fokus samtidig kan være den direkte indgang til beslutningstagere på området og dermed den mest direkte vej til at sikre vidensformidling i en større kreds.

Dernæst skal IBOS' profileringsindsats rettes direkte mod beslutningstagere i kommuner, jobcentre, uddannelsesvejledninger m.v.

3.    Faglig innovation og vidensudvikling

Forventningerne fra samarbejdet med borgere og myndigheder til IBOS rehabiliteringsindsats er gennem det seneste år udvidet mod et voksende behov for erhvervsafklaring og udredning for at sikre borgeren en større tilknytning til arbejdsmarkedet.
Målgruppen af borgere repræsenterer såvel voksne, der har haft erhvervstilknytning, som unge der står uden erfaringer fra arbejdsmarkedet. Mange kan udover nedsat syn også have andre begrænsninger fysisk, mentalt og/eller socialt.
   
For at styrke den samlede rehabilitering for den enkelte borger, skal der tænkes helhedsorienteret i forhold til både borgeren, organisering og udvikling af IBOS samlede kompetencer.

Også på andre områder i rehabiliteringsindsatsen på synsområdet er der behov for at fastholde fokus på innovation. Dette gælder ikke blot i sammenhængen mellem enkeltelementerne i en rehabiliteringsindsats, men i krydsfeltet mellem specialiseret faglighed på alle dele af en helhedsorienteret indsats.

4.    Informations- og kommunikationsteknologi (IKT)

Informations- og kommunikationsteknologien på synsområdet er præget af en rivende udvikling, der giver helt nye muligheder ift. inklusion i alle aspekter af samfundslivet; fra undervisning og uddannelse til arbejdsmarkedet og i dagliglivet

Samtidigt er der generelt en større samfundsmæssig interesse for inklusionsfremmende initiativer og redskaber.

Det giver en række udfordringer for IBOS som kompetencecenter på synsområdet. Dels har IBOS' interessenter en legitim og berettiget forventning til, at IBOS besidder den ypperste faglige viden på området, dels er der en forventning til at vi er katalysator for samarbejde indenfor området og at vi kan facilitere tværsektorielt samarbejde. Endeligt er det en betydelig udfordring, at der til stadighed udvikles nye it-platforme og enhedstyper, der stiller store krav til vidensspektret.  

IBOS' landsdækkende status og mangeårige arbejde med IT medfører en naturlig placering i centrum af udviklingen på IKT-området. De senere års udvikling, hvor IBOS' viden og ekspertise i stadigt stigende omfang efterspørges af såvel private som offentlige institutioner understreger denne opgave og rolle.

IKT går naturligt hånd i hånd med pædagogik og formidling. IBOS' opgaver skal funderes på de samlede aktiviteter i huset, hvor de pædagogiske aktiviteter giver en unik mulighed for udvikling af metoder og teknikker

IBOS' strategi på IKT-området er, at sikre formidling af viden om eksisterende IKT-muligheder, at bistå private og offentlige organisationer i tilgængelighedstænkning- og indretning, at udvikle og facilitere samarbejde mellem udviklere og brugere

5.    Internationalt samarbejde

For at kunne tiltrække ny viden til synsrehabiliteringsindsatsen i Danmark, er det nødvendigt at have et velfunderet netværk med samarbejdspartnere på synsområdet uden for landets grænser.

For at kunne indgå i et internationalt samarbejde, er det nødvendigt ikke blot at besidde faglighed på et meget højt niveau, men også at være i stand til at arbejde innovativt og have kapaciteten til at påtage sig opgaver også internationalt.

IBOS har gennem mange år været kendt som en pålidelig og seriøs samarbejdspartner i en række internationale projekter, der har været årsagen til, at ny viden på synsrehabiliteringsindsatsen er udviklet og implementeret i Danmark.

IBOS' strategi for det internationale arbejde er tæt forbunden med ønsket om en kontinuerlig udvikling af den højest specialiserede viden på området. Målet er, at være til stede i sammenhænge, hvor vi vil være naturlige samarbejdspartnere i udvikling af ny viden, kompetencer, metoder og teknologi.

6.    Sikker drift og en attraktiv arbejdsplads

Det er en helt afgørende forudsætning for IBOS' opgaveløsning, at den er bygget på et solidt driftsmæssigt og administrativt fundament. Dette udfordres til stadighed af IBOS' mangefacetterede ydelser og aktiviteter, antallet og karakteren af opdragsgivere og den deraf følgende mangfoldighed i afrapporteringsformer og omfang.

Uanset dette, er Instituttets troværdighed i forhold til såvel bevillingsgivere som andre interessenter er helt afhængig af en sikker økonomisk styring, effektiv ressourceudnyttelse og dokumentation.

Styringsvilkår og redskaber vil til stadighed udvikle sig. Derfor er det afgørende at sikre en fortsat dialog med bevillingsgivere og driftsherre med henblik på at udvikle og anvende de bedst mulige styringsvilkår, der afspejler IBOS' særlige opgaver og ansvar, mangfoldigheden i aktiviteterne og afrapporteringskrav, finansieringsvilkår og uforudsigeligheden i efterspørgsel.

Instituttets vilkår, opgaver og ambitioner stiller store krav til instituttets sociale kapital og samtidigt har vi ambitionen om at kunne fastholde og udvikle de dygtigste fagpersoner indenfor synsrehabiliteringsområdet. Som offentlig institution, vil IBOS ikke kunne tiltrække de dygtigste medarbejdere alene på baggrund af aflønningsniveau. Det er derfor afgørende at arbejde systematisk og struktureret med at skabe attraktive arbejdsvilkår på andre områder.

Dette skal gennemføres ved at have et kontinuerligt fokus på mulighederne for fag-og kompetenceudvikling såvel individuelt som organisatorisk, ved at have perspektiv på udviklingsmuligheder for den enkelte medarbejder, der også rækker videre end IBOS og ved at sikre en arbejdskultur baseret på tillid, anerkendelse og respekt.


Logo af Københavns Kommune