Program torsdag den 6. september

09.00 - 09.50

Blinde småbarn og lek med seende jevnaldrende, pedagogens rolle. 

Hvorfor er det viktig at små blinde barn deltar i leke med seende jevnaldrende, og hvordan gjør vi det? Hvordan veileder vi foreldre og barnehage?
Å delta i lek er barnets livsform, dette må også blinde og sterkt svaksynte barn oppleve.
Å KUNNE LEKE ER GRUNNLAGET FOR AT INKLUSJON VIRKELIGGJØRES.

Ved Torill Skjærseth og Bente Corneliussen, begge seniorrådgivere, Statped Midt, Fagavdeling Syn, Norge.

09.50 - 10.10

Kaffepause.

10.10 - 11.00

Universelt design og tilgængelighed.

Universelt design og tilgængelighed, og hvordan de to begreber defineres på forskellige måder rundt omkring. Og om forskning på området.

 

Ved Camilla Ryhl, seniorforsker, SBi - The Danish Building Research Institute.

11.00 - 11.50

Blinde og stærkt svagsynedes levevilkår - muligheder og barrierer for samfundsdeltagelse.

Ca. en tredjedel af voksne (16-64-årige) blinde og stærkt svagsynede har også et andet større fysisk handicap udover deres synshandicap.

I oplægget fokuseres der på hvorvidt og i hvilken grad blinde og stærkt svagsynede hhv. med og uden andet større fysisk handicap oplever begrænsninger, sammenholdt med personer hhv. helt uden handicap og med et andet større fysisk handicap, i forhold til følgende fokusområder:
 • Uddannelse 
 • Beskæftigelse
 • Forsørgelse
 • Deltagelse og tilgængelighed 
 • Sagsbehandling
 • Diskrimination
 • Livskvalitet
 • Sundhed 
Ved Anna Amilon, seniorforsker, forskningsleder og docent, VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd,Blinderapporten.

11.50 - 12.40


12.40 - 13.30

Frokost.


Præsentation af KLAP-projektet: Virksomhederne vil altid gerne!  

Projektleder og virksomhedskonsulent i KLAPjob, Claus Bergman Hansen, fortæller her om hvordan KLAPjob har skaffet mere end 2.600 mennesker med forskellige handicaps i beskæftigelse i form af skånejob og fleksjob på det ordinære arbejdsmarked.

KLAPjob-metoden er enkel - men også meget effektiv!
I dette oplæg fortælles om hvordan KLAPjob-metoden forenkler og simplificerer skånebehov for den enkelte medarbejder, hvilket giver rigtig god fornuft, trods mange forskellige diagnoser og handicaps for KLAPjobs brede målgruppe af kandidater.

KLAPjob har pt. over 200 ledige skånejobs på jobnet.dk fordelt rundt i hele landet - så har du en kandidat, der får førtidspension og ønsker sig et arbejde, så henvend dig til KLAPjob.

Ved Claus Bergman Hansen, projektleder og virksomhedskonsulent, KLAPjob, Landsforeningen LEV.

13.30- 14.00

Kaffepause.

14.00- 14.50

Små børns perspektiver på inklusionspraksis.

Som led i et ph.d.-projekt er 4 vuggestuebørn med forskellige handicap blevet fulgt fra halvandetårsalderen og ind i deres start i børnehaven. Forskningsprojektet har udforsket de deltagelsesbetingelser, som børn med handicap tildeles, og som de også selv bidrager til at udvikle i såkaldte ’ressourcebørnehuse’.
Ressourcebørnehuse er almene dagtilbud i Odense Kommune med et særligt fokus på inklusion. Hvert af kommunens 11 ressourcebørnehuse kan modtage 1-3 børn med handicap - og/eller børn som af andre grunde vurderes at have brug for et inklusionstilbud.
Projektet har været optaget af at forstå, hvordan ressourcebørnehuses inklusionsarrangementer hjælper børnene med at udvikle rådighed over deres hverdagsliv. Det er gjort gennem at udforske praksis ”nedefra og op”, dvs. fra børnene deltagerpositioner. Det er et hverdagslivs-informeret forskningsperspektiv, der adskiller sig fra mere gængse forskningsdesign, hvor forskelige handicapgrupper ses som målgrupper med særlige behov.

Oplægget trækker på forskningsprojektets empiri og analyser og indkredser, hvordan børn med handicap aktivt arbejder med at tage del i praksis.
Oplægget vil sætte fokus på følgende spørgsmål:
 • Hvilke forståelser af ’handicap’ ser ud til at komme i spil i de professionelles bestræbelser på inklusion? 
 • Hvordan håndterer børnene de professionelles bestræbelser på inklusion? 
 • Hvilken viden om ’inklusion’, ’handicap’ og ’det almene’ får man, når man anlægger et analytisk børneperspektiv på deltagelse i dagtilbud? 

Ved Kurt Bendix-Olsen, lektor, cand.mag., ph.d.-studerende, Center for Anvendt Velfærdsforskning, UC Lillebælt. 

14.50 - 15.40

Projekt Nyt syn på Fremtiden.

Omtale følger snarest.

Ved Anne Bjørkmann, studievejleder, IBOS. 

15.40 - 15.50

Afslutning og tak for denne gang.

Kontakt

Lea Johanne Sarfelt

Lea Johanne Sarfelt

Udviklingsmedarbejder
Tlf.: 39 45 23 14

Kontakt

Annemarie Haack Enevoldsen

Annemarie Haack Enevoldsen

Kursus- og Konferencekoordinator
Tlf.: 39 45 23 13
Mobil: 40 91 26 19
Logo af Københavns Kommune