Nyt Botilbud for unge

Pædagog og elev der taler sammen

NYT BOTILBUD FOR UNGE

1.maj 2018 åbner et nyt døgnbemandet botilbud på IBOS. Tilbuddet er målrettet ungemennesker med synshandicap og autisme spektrum eller andre udviklingsforstyrrelser.
Der er plads til seks beboere. De første flytter ind i foråret 2018, hvorefter der gradvist flytter flere ind.
Botilbuddet er beliggende på IBOS på en stille villavej i Hellerup. Det består af nyistandsatte lyse lejligheder beliggende på 1.sal, og alle lejligheder ligger ud mod vores aflukkede atriumhave. Der er derudover fælles køkken, spise- og opholdsstuer. I indretningen er der taget hensyn til, at nogle beboere kan have behov for at kunne trække sig til stille opholdsrum eller spisestue.
IBOS har svømmehal, fitness, gymnastiksal, sanserum, kreative værksteder og gode udendørsfaciliteter, der gør det muligt for beboerne at få motion, og have en aktiv fritid i trygge rammer.

UNGES BEHOV I CENTRUM

Botilbuddet er målrettet unge mennesker fra 18 år. Vi vil derfor have et særligt fokus på de unges behov for støtte i overgangsfasen fra barn til ung/voksen, samt den proces det er at flytte hjemmefra, både for den unge og for forældre/pårørende til den unge.


FOKUS PÅ DET TRYGGE OG FORUDSIGELIGE

Botilbuddet er målrettet beboere med særlige behov for trygge og forudsigelige rammer. Derfor er det ikke egnet for borgere med voldsom og udadreagerende adfærd.
Vi lægger vægt på at skabe et trygt og overskueligt miljø baseret på genkendelighed, forudsigelighed, respekt og en nær relation mellem beboerne og det faste personale.


PERSONALE

Medarbejderne har særlige social- og specialpædagogiske kompetencer og erfaring. De har derudover indsigt i relevante problemstillinger og metoder på synsområdet.
IBOS har en lang erfaring med specialpædagogiske og synsfaglige indsatser for unge og voksne med særlig behov for støtte. Det nye botilbud har faglig sammenhæng med IBOS’ øvrige tilbud og vil efter behov inddrage synsfagligt specialiseret personale for at sikre en optimal og målrettet indsats for den enkelte beboer.


METODER

Vi har en tværfaglig tilgang, hvor vi arbejder med metoder inden for både det neuropædagogiske, synsfaglige og autismefeltet. Det skal sikre, at vi er i stand til at møde den enkelte beboers udfordringer og behov. Det vil vi bl.a. gøre ved at tilpasse miljøet, herunder tilgangen og de fysiske rammer, så der er de bedste muligheder for, at pædagogikken kan tage udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og udviklingspotentiale. Vi lægger vægt på at finde frem til, hvad der motiverer og giver mening for den enkelte.

Mennesker med synshandicap og autisme spektrum forstyrrelser har behov for særligt beskyttede rammer i forhold til omverdenen. Vi lægger derfor vægt på at skabe en tryg og forudsigelig hverdag for beboerne uden unødige forstyrrende sensoriske indtryk.
Vi vil arbejde på at omsætte anerkendte og visuelle metoder indenfor autismefeltet til taktile metoder, der er hensigtsmæssige til mennesker med synshandicap. Fokus på at kompensere for et synstab er netop IBOS’ speciale. Og det vil vi kombinere med en høj faglighed inden for autismefeltet for at skabe de bedste rammer for målgruppen.


SELVSTÆNDIGHED OG RELATIONER

Vi vil samarbejde med hver enkelt beboer om deres individuelle mål, f.eks. selvstændighed, et aktivt ungdomsliv og sociale kompetencer, hvor der tages hensyn til borgerens udfordringer.


SUNDHED OG TRIVSEL

IBOS har fokus på sundhed, ernæring og motion, og vi har en tæt dialog med den enkelte borger med fokus på trivsel og livskvalitet. Vi arbejder med sund kost med målet om at blive 90 % økologisk, og at al mad bliver fremstillet i kantinen og på botilbuddet. Borgerne vil blive inddraget i det omfang, det er muligt.


ORGANISATION OG LEDELSE

Botilbuddet er en selvstændig enhed i Center IBOS. Det er organisatorisk placeret i afdelingen for Bolig, Værksteder og Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse og med afdelingschef Jarle Øbo Jellestad. Øverste ledelse er IBOS’ centerchef Anne Kristine Grosbøll. Botilbuddet har også en daglig pædagogisk koordinator.

Kontakt

Jarle Jellestad

Jarle Jellestad

Afdelingschef, Bo, Læring og Samvær
Tlf.: 39 45 23 43

Download folder om botilbud

Folder om nyt botilbud kan hentes her

Logo af Københavns Kommune