Bo-afdelingen på IBOS får ros og blåt stempel

Foto af beboere fra bo-afdelingen, der sidder og drikker kaffe

"Vi oplevede engagerede medarbejdere med en stor faglig viden, hvilket var meget positivt og inspirerende. Det var tydeligt, at borgernes særlige behov blev imødekommet."

En hel buket roser følger med det blå stempel, som IBOS' bo-afdeling fik for nylig, da afdelingen fik den officielle akkreditering som bo- og døgntilbud på voksenområdet af Københavns Kommune.

Grundig proces og drøftelse af ni kriterier før blåstempling

I over et år har personalet i bo-afdelingen sammen med udviklingsafdelingen og IBOS' ledelse arbejdet på at indfri de mange krav, som står listet i Københavns Kommunes kvalitetsmodel.

Tillid, dialog, selvbestemmelse, værdier om ligeværd og sikring af nødvendige kompetencer fem år frem i tiden. De elementer og flere til indgår i arbejdet med at blive akkrediteret. I alt er ni kriterier blevet drøftet i processen:

 1. Værdigrundlag

2. Ledelse og strategi

3. Viden og kompetence

4. Målgruppe, metoder, tilgange og ydelser

5. Planer og dokumentation

6. Sundhed

7. Samarbejde med borgere og pårørende

8. Ind- og udflytning

9. Magtanvendelse, vold og forebyggelse

Sundhed er et af de kriterier, der er brugt rigtig meget tid på. Kvalitetsmodellen kræver, at alle pædagoger i afdelingen er skarpe på, hvordan for eksempel medicin og sukkersyge skal håndteres. For akkrediteringen handler om at garantere borgernes sikkerhed.

Sammenhængskraft og tillidsbaseret ledelse

Rosen drejer sig ikke kun om, hvordan medarbejdere og IBOS' som institution lever op til kvalitetskrav og for eksempel beskriver og dokumenterer de pædagogiske metoder.

De såkaldte auditører lægger også vægt på, at ledelse foregår i tillid, og at medarbejderne "oplever at have frihed og ansvar i det daglige arbejde samtidig med mulighed for at kunne henvende sig [til ledelsen], når der er behov for støtte og hjælp."

Om selve processen med akkrediteringen hedder det i rapporten:

 "Meget flot, inddragende proces i arbejdet med de 9 kriterier. Det var tydeligt, at medarbejderne oplevede ejerskab for produkterne."

Spiller aktiv pædagogisk rolle i rehabilitering

Bo-afdelingen har 25 beboere og spiller en aktiv pædagogisk rolle i den enkeltes rehabiliteringsplan, hvad enten borgeren fx er en voksen med syns-hjerneskade eller en ung blindfødt i erhvervsuddannelse. I afdelingen kan beboerne blandt andet prøve sig selv af i forhold til at skulle bo i selvstændig lejlighed.

Særlig støtte gives til de ti beboere, som i de senere år er flyttet permanent ind på IBOS' adresse.
 
Akkrediteringen er sket i overensstemmelse med kravene i Kvalitetsmodel. Bo- og døgntilbud, voksenområdet. Døgninstitutioner, børnehandicap 2012, version 1.2. SOF. Københavns Kommune.

Kontakt

Jarle Jellestad

Jarle Jellestad

Afdelingschef, Bo, Læring og Samvær
Tlf.: 39 45 23 43
  • Instituttet for Blinde og Svagsynede
  • Rymarksvej 1
  • 2900 Hellerup
  • 39 45 25 45
  • ibos@kk.dk
Logo af Københavns Kommune