Samarbejde med borgere og pårørende

I definitionen af rehabilitering står samarbejdet med borgeren og dennes pårørende centralt. På IBOS kommer det til udtryk i måden borgeren mødes med anerkendende respekt og empati uanset, om det er i den akutte krisesituation på hospitalet, under samtaler med eller uden pårørende i forbindelse med indflytning på Boafdelingen eller i det daglige.

Det har ikke været prioriteret at inddrage beboere og kursister i revision af beskrivelsen men derimod er det prioriteret løbende at orientere om samarbejdsfora og diskutere forslag til forbedring af samarbejdet.

Bestyrelsen

Dansk Blindesamfund, der er blindes interesseorganisation, repræsenteres ved formand-skabet for IBOS´ Bestyrelse. I sammensætningen af Bestyrelsen på IBOS indgår også et medlem, som vælges af og blandt de studerende på IBOS samt et medlem, som udpeges af Landsforeningen af Forældre til blinde og svagsynede. Bestyrelsen består af i alt 12 medlemmer. De udpeges/vælges for en fireårig periode svarende til valgperioden for kommunale råd.

Læs mere om bestyrelse og se tilgængelige referater fra bestyrelsesmøder her.

Brugerråd

IBOS har et Brugerråd, hvor DBSU og Interessegruppen er repræsenteret med 4 medlemmer.

Derudover har IBOS gennemført en dataindsamlet brugerundersøgelse (telefoniske og personlige interview) for Københavns Kommune i 2006, 2008 og 2010.

Borgerens handleplan

Hver fjerde måned er der mulighed for, at borgerne i det permanente botilbud kan have en pårørende/bisidder med til evalueringen af målene i borgernes handleplan. Det samme gør sig gældende ved de årlige statusmøder med kommunen.

Fællesmøder

Mødet bliver afholdt hver anden måned og har til formål at været en udveksling af information mellem beboere, herefter benævnt borgere, og personale. Derudover er der også plads til div. diskussioner, meningstilkendegivelser og ønsker om ændringer på afd.
Personalet er som regel ordstyrer og referent, men borgerne har mulighed for at tage rollen som ordstyrer.

Mødet bliver afholdt efter en fast dagsordensskabelon, som så ved mødet bliver færdiggjort i fællesskab.  Mødets varighed kan variere, men det varer typisk 1-1½ time.
Referatet bliver skrevet af personalet og ligger gemt som et dagbogsnotat for borgere og personale.

Udvalg & grupper

På afd. har vi forskellige udvalg/grupper, der involverer borgerne i planlægningen af aktiviteter og udflugter. Der bliver i løbet af året dannet udvalg som i en afgrænset periode f.eks. planlægger sommerfest og indretning/indkøb til et spillerum. Derudover har vi et permanent udvalg, der planlægger og arrangerer kulturelle oplevelser som f.eks. teaterture. Formålet med dette er naturligvis at give borgeren indflydelse, men også at skabe mulighed for at få sin kulturelle horisont udvidet. Derudover kan der være en træning forbundet med planlægningsprocessen, som kan være en del af det rehabiliteringsforløb, der er det overordnede formål for opholdet på IBOS.

Forældre/Pårørendesamtaler

Afdelingschef (BVA) og teamleder (Boafd.) tilbyder individuelle samtaler med forældre/pårørende til de permanente beboere efter behov, minimum en gang årligt. Samtalen omhandler beboerens boligforhold og trivsel. Beboeren deltager i samtalen.

Administrationschef, chefbogholder og Afdelingschef (BVA) afholder en gang årligt et fælles møde for forældre/pårørende til de permanente beboere samt beboerne omhandlende økonomi og administrationsaftaler.

 

Forældre/pårørendedag

En gang årligt afholdes en forældre/pårørendedag, hvor hver af de permanente beboere har mulighed for at invitere to gæster, til en hyggelig eftermiddag. Arrangementet er på ca. 3 timer og byder på noget godt at spise og drikke, og er en god lejlighed for forældre, til at få mødt hinanden og evt. delt erfaringer. Derudover deltager 2-3 af det pædagogiske personale, samt afdelingschefen (BVA).   

Formidling

Ved indflytning udleveres beskrivelsen til nye beboere og deres pårørende.
Kontaktpersonen/Koordinatoren har til opgave at orientere nye beboere om samarbejdsfora, muligheder for deltagelse, mv.

Tilgængelighed

Beskrivelsen kan findes her.

Opfølgning

Afdelingschefen (BVA) har ansvar for at sikre at borgere og pårørendes oplevelser af inddragelse og tilfredshed med Boafdelingen som minimum evalueres en gang årligt.

Ressourcegruppen for samarbejde med borgere og pårørende er ansvarlig for at sikre, at der mindst en gang om året drøftes samarbejde med kolleger, borgere og pårørende i Boafdelingen med inddragelse af borgere og pårørende, i det omfang det er muligt, samt løbende holde afdelingen informeret om nye tiltag og regler.


Kontakt

Kontakt

Toke Bendix Lobbens

Toke Bendix Lobbens

Socialrådgiver
Tlf.: 39 45 25 87