Eksamen for svagsynede

Billede af forskellige lupper

Eksamensvejledning for svagsynede

Eksamensvejledning med henblik på svagsynede elever og
studerende under uddannelse.

De nævnte retningslinier er vejledende. IBOS står derudover til rådighed med
rådgivning i særlige spørgsmål i forbindelse med eksamen.

Vejledningen indeholder retningslinier vedrørende:

1. Ansøgning om eksamensdispensation
2. Tidsrammer for eksamen
3. Eksamenslokale
4. Hjælpemidler
5. Faglig bisidder
6. Eksamensmaterialer
7. Praktisk forløb
8. Andet

1. ANSØGNING OM EKSAMENSDISPENSATION

Det anbefales at uddannelsesstedet i god tid inden eksamen tager en snak med eleven/den studerende om dennes behov for eventuel dispensation eller kompensation i forbindelse med eksamen.
Da hver enkelt elev/studerende med synsnedsættelse har forskellige behov er det vigtigt at eleven/den studerende inden samtalen have gjort sig nogle tanker om, hvordan han/hun bedst kompenseres.

2. TIDSRAMMER FOR EKSAMEN

Ved skriftlig eksamen udvides tidsrammen normalt med 30 minutter pr. klokketime. Ved visse eksamener kan det være nødvendigt med en større udvidelse af tidsrammen. Dette aftales i så fald nærmere i forbindelse med den enkelte eksamen.
Ved mundtlig eksamen med forberedelse fordobles forberedelsestiden.
Endvidere kan tidsrammen for selve den mundtlige eksamen udvides, hvis det skønnes nødvendigt af uddannelsesstedet og/eller eleven/den synshandicappede.
For nogle elever/studerende vil en forlængelse af tidsrammen ikke være til nogen hjælp, idet udtrætning af øjnene er et problem. De lange skriftlige eksamener på uddannelsesstedet kan i dette tilfælde være specielt problematiske. Det anbefales, at man her forsøger at finde en anden løsning, som kan kompensere eleven/den studerendes synsnedsættelse.

3. EKSAMENSLOKALE

Uddannelsesstedet skal evt. i samarbejde med ansvarlig lærer i faget finde et særskilt lokale til eleven/den studerende, hvor anvendelsen af hjælpemidler ikke forstyrrer andre eksaminander. De generelle lysforhold skal vurderes med henblik på at finde frem til optimale lysforhold for eleven/den studerende. Der kan være behov for at kunne afskærme for indfaldende lys.
Der skal være mulighed for dagen før eksamen at indrette lokalet, og hjælpemidlerne fjernes senest dagen efter eksamen.
Man kan også vælge at lade eksamen foregå på eleven/den studerendes bopæl, såfremt dette ønskes af eleven/den studerende og er praktisk muligt. Denne løsning har den store fordel, at både eleven/den studerende og uddannelsesstedet sparer tid og besvær med transport og opstilling af hjælpemidlerne.

4. HJÆLPEMIDLER TIL LÆSNING, NOTERING, OPGAVESKRIVNING MM.

De regler, der gælder for alle elever/studerende på det aktuelle studium angående benyttelse af computer, programmer og materialer, gælder også for eleven/den studerende med synsnedsættelse. Desuden kan der være behov for nedenstående kompenserende udstyr og programmer - eller dele heraf.
Der kan være behov for anvendelse af de synskompenserende hjælpemidler både i forbindelse med forberedelsen og under eksaminationen.

It-hjælpemidler:
Computer
Forstørrelsesprogram
Talesyntese
Skærm
Printer
Tekstbehandlingsprogram
Elektroniske ordbøger og Ordbogsviser, hvis ordbøger er tilladt
Program til afspilning af bøger i DAISY-format

Auditive hjælpemidler:
Digitalt notatapparat
Transportabel Daisyafspiller/optager

Optikunderstøttende hjælpemidler:
Arbejdslamper
Skråklap, konceptholder eller lign.
Lupper

CCTV til forstørrelse af tekst og grafik.

Svagsynspapir:
Linjeret
Kvadreret
Milimeterpapir
Logaritmisk papir

5. FAGLIG BISIDDER

I tilfælde, hvor hjælpemidlerne ikke er tilstrækkelige, kan det være nødvendigt at anvende en bisidder, som har kendskab til det givne fagområde. Bisidderen findes i samarbejde mellem uddannelsesstedet og eleven/den studerende. Bisidderens opgave består i, efter eleven/den studerendes anvisning, at hjælpe ved opsøgende arbejde i skriftligt materiale, samt ved oplæsning og tilretning af besvarelsen. Ved praktiske prøver kan bisidderen få særlig betydning f.eks. til aflæsning af måleinstrumenter, tabeller, grafer og figurer efter anvisning og instruktion.

6. EKSAMENSMATERIALE

Afhængig af de skriftlige opgavers typografi og layout samt eksaminandens synsstatus kan eleven/den studerende have vanskeligheder med at aflæse materialet. Kvaliteten af kopieret materiale bør være særdeles høj. Eleven/den studerende kan have behov for at få produceret visse typer materiale digitalt eller i andre formater. Generelt anbefaler IBOS en afklaring med eleven/den studerende i tilfælde af, at der er tvivl om et givent materiale kan bruges, eller om der er behov for at få dele af materialet særligt tilrettelagt.

Nota, www.nota.nu, producerer materialerne, og kontakter eksaminator i eventuelle tvivlsspørgsmål. 

I tilfælde af at den studerende har behov for at få indlæst eksamensmateriale i forbindelse med mundtlig eksamen med lodtrukne spørgsmål, bør lodtrækningsproceduren forløbe således, at eleven/den studerende trækker et eksamensspørgsmål i så god tid, at materialet kan være Nota i hænde 3 uger inden eksamen med henblik på produktion af særligt tilrettelagt materiale.

7. PRAKTISK FORLØB

Senest 8 uger før eksamensperioden indkalder den ansvarlige lærer i faget den synshandicappede til samtale med henblik på at give vedkommende mulighed for at vurdere, i hvilket omfang det forestående eksamensmateriale skal produceres på særlige formater. Materialet bestilles som nævnt hos Nota og betales med midler fra de økonomiske rammer til studiematerialer, som eleven/den studerende som regel allerede har til rådighed.

Hvis eksamensmaterialet eller dele af det skal oversættes til elektronisk tekst hos Nota, skal det udvalgte materiale (f.eks. ved lodtrækning) fremsendes anbefalet senest 3 uger (15 arbejdsdage) før eksamen til:

Nota
Teglværksgade 37
2100 København Ø
Telefon: 39 13 46 00
Mail: mailto:info(at)remove-this.nota.nu

Dagen før eksamen opstiller eleven/den studerende i samarbejde med uddannelsesstedet, ofte en it-ansvarlig, hjælpemidlerne i det af uddannelsesstedet anviste eksamenslokale. Eleven/den studerende sørger selv for transport af hjælpemidlerne til uddannelsesstedet. Der kan være behov for hjælp fra uddannelsesstedets side ved transport inden for uddannelsesstedets bygninger.

Senest dagen efter eksamen sørger eleven/den studerende for hjemtransporten af hjælpemidlerne.

8. ANDET

Derudover kan eleven/den studerende have individuelle behov i forbindelse med en given eksamensform. Instituttet anbefaler derfor altid, at den ansvarlige lærer senest 8 uger før eksamen tager en samtale med eleven/den studerende med henblik på at afklare disse behov og eventuelt finde frem til en individuel løsning, så eleven/den studerende er kompenseret i eksamenssituationen.

Kontakt

Anne Bjørkmann

Anne Bjørkmann

Studievejleder
Tlf.: 39 45 23 63
Logo af Københavns Kommune